29 feb 2008 10:46

Chronisch zieken en specifieke aandoeningen

Benoeming van leden van het Comité voor advies inzake de zorgverleneners voor chronische ziekten en specifieke aandoeningen

Benoeming van leden van het Comité voor advies inzake de zorgverleneners voor chronische ziekten en specifieke aandoeningen

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een aantal leden van het Comité voor advies inzake de zorgverleners voor chronische ziekten en specifieke aandoeningen ontstaat en benoemt.

Het ontwerp benoemt als vertegenwoordiger van de beroepsorganisatie van zorgverleners die in het verzekeringscomité is vertegenwoordigd:

vanaf 31 januari 2007

  • dr Philippe Vandermeeren (erkende huisarts)
  • dr Jean Pierre Baeyens (geneesheer-specialist)
  • dr Ferdinand Schreurs (geneesheer-specialist)

vanaf publicatie in het staatsblad

Dr Willy André als vervanger van Dr Jacques Vedrin (erkende huuisarts) en Dr Francis Heller als vervanger van Dr Paulette Rossignol (geneesheer-specialist).

De heer L. Paquay wordt benoemd als lid bij het Comité als vertegenwoordiger van een beroepsorganisatie voor zorgverleners die in het verzekeringscomité is vertegenwoordigd.  Hij vervangt en voleindigt het mandaat van mevrouw R. Debaillie.

Het comité is ingesteld bij de dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en:

  • formuleert aanbevelingen over de organisatie van de zorgverlening
    en de tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor chronische zieken,
  • evalueert maatregelen onder meer door enquêtes te organiseren en gegevens van de verzekeringsinstellingen te analyseren (art 35, § 1, laatste lid en 37, § 16bis*), 
  • organiseert  contacten met vertegenwoordigers van  patiëntenverenigingen voor chronische ziekten en specifieke aandoeningen, 
  • geeft adviezen op vraag van overheden, raden en comités (artikel 19, laatste lid),
  • evalueert de maatregelen van art 37, § 18.

(* gecoördineerde wet van 14 juli 1994)