17 jun 2016 14:51

Cijfers van de economische begroting 2016-2017

De ministerraad heeft akte genomen van de cijfers van de economische begroting 2016-2017, meegedeeld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), overeenkomstig de wet van 21 december 1994.

De economische groei in de eurozone als geheel zou zowel in 2016 als in 2017 uitkomen op 1,6%. De economische activiteit wordt er ondersteund door de nog steeds lage olieprijzen en door een uiterst soepel monetair beleid. Belangrijke risico's die dit internationaal scenario kunnen doorkruisen, betreffen onder meer een harde landing van de Chinese economie, de impact van de geleidelijke normalisering van het Amerikaanse monetair beleid en een sterker dan voorziene herneming van de olieprijzen.

De Belgische bbp-groei zou in 2016 enigszins vertragen tot 1,2%, vooral als gevolg van een minder gunstige internationale context, die de uitvoer afremt en - in het zog daarvan - weegt op de binnenlandse bestedingen. Bovendien worden de uitvoer en de particuliere consumptie negatief beïnvloed door de aanslagen van 22 maart in Brussel. We gaan ervan uit dat die aanslagen de bbp-groei in 2016 met 0,1 procentpunt afremmen, maar geen impact meer hebben op de economische activiteit in 2017. Onder impuls van een meer dynamische binnenlandse vraag, zou de Belgische bbp-groei in 2017 hernemen tot 1,5%.

De werkgelegenheid in de marktsector wordt in 2016 en 2017 gunstig beïnvloed door maatregelen ter beperking van de arbeidskosten. We gaan er bovendien van uit dat de economische groeivertraging die zich in de eerste helft van 2016 voordoet grotendeels opgevangen wordt door een tijdelijke krimp van de arbeidsproductiviteit per uur en van de arbeidsduur, en bijgevolg slechts een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. De totale binnenlandse werkgelegenheid zou in 2016 en 2017 telkens met 0,8% toenemen, wat voor beide jaren samen neerkomt op een nettotoename van ruim 74 000 banen. Rekening houdend met de verdere toename van de beroepsbevolking, zou het aantal werklozen (met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen) in 2016 en 2017 in totaal met ruim 27 000 personen afnemen.

De Belgische inflatie zou in 2016 aantrekken tot 1,9%. De negatieve bijdrage van de prijs voor aardgas en olieproducten wordt immers volledig tenietgedaan door de positieve bijdrage van de consumptieprijs van elektriciteit. Bovendien zou de onderliggende inflatie hoger uitkomen dan in 2015. De inflatie zou in 2017 vertragen tot 1,6%. Enerzijds zou de prijs voor ruwe olie toenemen, maar anderzijds zou de onderliggende inflatie - mede door de arbeidskostenverlagende maatregelen - afkoelen en zal de opwaartse invloed van de maatregelen met betrekking tot de elektriciteitsprijs op de inflatie dan grotendeels uitgewerkt zijn. De gezondheidsindex zou in 2016 en 2017 met respectievelijk 2% en 1,4% toenemen. De huidige spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen (103,04) zou overschreden worden in december 2017.