10 dec 2004 16:00

Collectieve centra

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de federale steun voor 2004 aan de Collectieve Centra.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de federale steun voor 2004 aan de Collectieve Centra.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit betreft de toelagen aan de Collectieve Centra voor hun prenormatieve onderzoeksprojecten en de voortzetting van hun acties voor de sensibilisering van de kleine en middelgrote bedrijven voor normen. Het gaat hier enerzijds om de voortzetting van 11 onderzoeksprojecten, in 2003 ondernomen, waaraan 1.301.650 euro toelagen worden toegekend, en 14 nieuwe projecten voor een totaal bedrag aan toelagen van 1.788.600 euro. Anderzijds betreft het 18 Normen-Antennes voor een totaal bedrag aan toelagen van 864.000 euro. Dit bevestigt de herschikking van de federale steun aan de Collectieve Centra naar de eigen bevoegdheden, en meer in het bijzonder de normalisatie, in het raam van de lopende herdynamisering van de normalisatie in België, waarbij voor de Collectieve Centra een actieve rol weggelegd is. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit betreft de toelagen aan de Collectieve Centra voor hun acties voor de sensibilisering van de kleine en middelgrote bedrijven voor de bescherming van hun innovaties en voor de technologiewacht. Er zijn 3 Octrooi-Cellen voor een totaal bedrag aan toelagen van 495.000 euro.