31 mrt 2023 16:00

Collectieve verzekering voor personeelsleden van de federale openbare diensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende een collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorgen voor de personeelsleden van de federale openbare diensten en hun gezinsleden.

Het gaat om een zesjarige raamovereenkomst die ter beschikking zal worden gesteld van de federale overheidsdiensten en -instellingen. De opdracht zal geplaatst worden via een openbare procedure. De FOD BOSA treedt in dit dossier op als aankoopcentrale.