14 okt 2005 17:00

Commercialisering van gegevens van de Kruispuntbank

Integatie van de Europese richtlijn over het hergebruik van overheidsinformatie

Integatie van de Europese richtlijn over het hergebruik van overheidsinformatie

De Ministerraad keurde een voorstel goed van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, over de commercialisering van gegevens van de Kruispuntbank van ondernemingen. Het gaat om artikel 20 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank van ondernemigen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingloketten en houdende diverse bepalingen. Dit voorstel vervangt de beslissing van de Ministerraad van 4 juni 2004, om een koninklijk besluit te ontwerpen over de modaliteiten van de commercialisering van de openbare gegevens van de Kruispuntbank van ondernemingen. Die beslissing hield nog geen rekening met de Europese Richtlijn (*) over het hergebruik van overheidsinformatie, die nog niet in Belgisch recht is omgezet. De Ministerraad belast de Minister van Economie met de uitwerking van een ontwerp van koninklijk besluit waarin de concrete gegevens, de voorwaarden en de waarborgen voor het commercieel gebruik worden gewaarborgd. Het ontwerp wordt voor advies aan het sectoraal comité voor de Kruispuntbank van ondernemingen voorgelegd en aan de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen. (*) 2003/98/EG van 17 november 2003.