03 dec 2010 11:08

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

Beheersplan van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

Beheersplan van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

De ministerraad heeft akte genomen van het beheersplan van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, dat door minister belast met Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet werd voorgelegd.

Er wordt absolute prioriteit gegeven aan een actieprogramma dat streeft naar een zo kort mogelijke behandeling van alle nieuwe asielaanvragen en het wegwerken van de achterstand zonder te raken aan de kwaliteit van de asielprocedure.

De Commissaris-generaal verbindt er zich toe om 1.400 beslissingen per maand te nemen, waardoor de achterstand in twee jaar weggewerkt kan worden. Er zullen maatregelen worden bestudeerd om de interne procedures in samenhang met de andere asielinstanties te verbeteren, de verhoren beter te omkaderen en misbruik van de asielprocedure tegen te gaan.

De Commissaris-generaal zal zich verder blijven inzetten voor het invoeren van een gemeenschappelijk Europees asielsysteem en voor een betere bescherming van de asielzoekers in de streken van herkomst.