02 apr 2004 19:00

Commissie stelt AGORA-project van het Federale Wetenschapsbeleid als Europees model voor

Dankzij steun van het AGORA-programma van het Federale Wetenschapsbeleid beschikt België vanaf heden over de eerste satellietrekening van de verenigingen zonder winstoogmerk.

Dankzij steun van het AGORA-programma van het Federale Wetenschapsbeleid beschikt België vanaf heden over de eerste satellietrekening van de verenigingen zonder winstoogmerk.

Het AGORA-project is een ruggensteun voor het Instituut voor de Nationale Rekeningen dat voortaan gebruik maakt van de methodologie uitgewerkt door de ploeg van professor Defourny (Ulg). De eerste rekeningen zijn gepubliceerd en op eenvoudig verzoek toegankelijk op de site van de Nationale Bank (www.nbb.be/DQ/N/dq3/p3_8n.htm). - Beschrijving van het AGORA-project AG/EE/061: www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=AG/EE/061 - Site AGORA: www.belspo.be/agora/ Een "satellietrekening" bestaat uit een combinatie van coherente statistische tabellen met het centrale kader van de nationale rekeningen, maar waarbij een specifieke benadering mogelijk is en gegevens kunnen worden toegevoegd die niet in de nationale rekeningen voorkomen om op die manier de economische realiteit vanuit een andere invalshoek te beschrijven. Door het publiceren van de eerste satellietrekening van de verenigingen zonder winstoogmerk bevestigt België, naast Italië en Canada, zijn voortrekkersrol inzake het ontwerpen en produceren van een alomvattende statistiek over de verenigingen. Zo leert men dat de circa 15.000 verenigingen die in 2001 in België actief zijn 5% van de nationale rijkdom creëren (12 miljard euro) en werk verschaffen aan 334.000 mensen (9.6% van de bezoldigde binnenlandse werkgelegenheid). Het Directoraat-generaal "Ondernemingen" van de Europese Commissie wenst de methode toegepast in het AGORA-project uit te kunnen breiden tot alle lidstaten van de Unie. Het seminarie dat zij hiervoor op 23 april organiseert richt zich tot de vertegenwoordigers van de bureaus voor statistiek van de lidstaten en kandidaat-lidstaten alsmede tot de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties uit de sector van de sociale economie in Europa.