06 feb 2006 11:27

Commissie voor boekhoudkundige normen.

Wijziging van het statuut, de samenstelling en de werking van Commissie voor boekhoudkundige normen

Wijziging van het statuut, de samenstelling en de werking van Commissie voor boekhoudkundige normen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen. Het ontwerp wijzigt het statuut, de samentelling en de werking van de Commissie voor boekhoudkundige normen. De Commissie wordt voortaan een autonome instelling. Het aantal leden van de Commissie blijft 16. De Commissie zal zelf instaan voor haar secretariaat en zal wetenschappelijk en administratief personeel kunnen aanwerven. De Nationale Bank van België int de werkingsmiddelen en maakt ze aan de Commissie over. De personeelsleden die de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ter beschiking stelt, krijgen een overgangsregeling. De voorwaarden hiervoor worden bepaald in een protocol tussen de Commissie en de CBFA. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.