20 jul 2004 17:00

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met de lijst die voorgedragen wordt voor de benoeming van de vaste leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met de lijst die voorgedragen wordt voor de benoeming van de vaste leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze lijst bevat twee kandidaten voor de acht plaatsen voor de vaste leden en de acht plaatsen voor de plaatsvervangende leden, hetzij 32 namen in totaal. De voorgedragen lijst bestaat uit acht Nederlandstalige kandidaten en acht Franstalige kandidaten voor de vaste leden, alsook uit acht Nederlandstalige kandidaten en acht Franstalige kandidaten voor de plaatsvervangende leden. Elk vast lid heeft een plaatsvervanger die tot de andere taalrol behoort. Worden voorgedragen voor de functie van Voorzitter: de heer M. Parisse, referendaris bij het Arbitragehof en voor de functie van ondervoorzitter de heer Debeuckelaere, raadsheer bij het Hof van Beroep van Gent.