19 mrt 2010 11:09

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Gelijkstelling van bepaalde mandaten met een vaste benoeming voor het pensioen

Gelijkstelling van bepaalde mandaten met een vaste benoeming voor het pensioen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Michel Daerden een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat bepaalde mandaten bedoeld in de artikels 6, 7 en 15 van het statuut van het personeel van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gelijkstelt met een vaste benoeming, wat de opening van het recht en de berekening van het pensioen betreft.

Die mandaten kunnen worden verleend aan personeelsleden die vast benoemd zijn en aan personeelsleden die dat niet zijn.

De gelijkstelling van een intern mandaat heeft geen invloed op het recht op pensioen, maar  biedt de mogelijkheid het pensioen geheel of gedeeltlijk op de wedde van het mandaat te berekenen. 
De gelijkstelling van een mandaat toegekend aan een persoon die voor de aanstelling niet vastbenoemd was, opent het recht op een overheidspensioen (indien het mandaat vijf jaar lang werd uitgeoefend) of draagt eroe bij dat een dergelijk recht wordt geopend.