17 jul 2009 11:53

Commissie voor de openbare comptabiliteit

Ontwerp van amendement op het wetsontwerp over de organisatie en de werking van de Commissie voor de openbare comptabiliteit

Ontwerp van amendement op het wetsontwerp over de organisatie en de werking van de Commissie voor de openbare comptabiliteit

De ministerraad heeft een ontwerp van amendement goedgekeurd op het wetsontwerp (*) dat de organisatie en de werking van de Commissie voor de openbare comptabiliteit regelt. Dia wetsontwerp werd goedgekeurd door de ministerraad van 9 mei 2009 (zie persbericht).

Het ontwerp van amendement neemt in het wetsontwerp een bepaling op die de bevoegdheden van de Commissie voor de openbare comptabiliteit ten aanzien van de administraties, instellingen en ondernemingen van de federale Staat nader omschrijft. Het amendement vervolledigt ook het opschrift van het wetsontwerp zodat het duidelijk is dat de wet ook de organisatie van de Commissie voor de openbare comptabiliteit beoogt.

(*) tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.