20 jul 2004 17:00

Commissie voor de organen van de islamitische eredienst

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling van het presentiegeld van de leden van de Commissie belast met de organisatie van de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling van het presentiegeld van de leden van de Commissie belast met de organisatie van de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst.

Het bedrag werd vastgesteld op 62,20 euro per sessie van een halve dag, zoals dit het geval is in andere commissies zoals de Kansspelcommissie. Ter herinnering: op 17 juli 2004 keurde de Senaat het wetsvoorstel goed waarmee een Commissie wordt opgericht die belast is met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst. De Commissie zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om het goede verloop van de verkiezingen te garanderen: - de oproep tot mogelijke kandidaten en kiezers, - het opstellen van de lijsten, - het vastleggen van de plaatsen waar gestemd zal worden, - de beslissing inzake het kiesregime en de kiescolleges. De commissie krijgt zijn zetel in de lokalen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en wordt samengesteld uit: - twee door de minister van Justitie aangestelde eremagistraten of emeritus magistraten (1 NL - 1 FR), die deel hebben uitgemaakt van ofwel de rechterlijke orde, ofwel de Raad van State of nog het Arbitragehof, - twee door de minister van Justitie aangestelde leden van de moslimgemeenschap van België (1 NL - 1 FR), die geen kandidaat zijn bij de hernieuwing van de representatieve organen van de moslimgemeenschap en die worden voorgesteld door het huidige Executief van de Moslims van België. Deze leden zullen ondersteund worden door een expert met een grondige kennis van de kieswetgeving, aangesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De Commissie wordt in de eerste dagen van augustus geïnstalleerd.