18 feb 2005 16:00

Commissie voor overheidsopdrachten

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten.

Het ontwerp wijzigt de samenstelling van de Commissie voor de overheidsopdrachten, waarin de openbare sector en de beroeps- en vakorganisaties zijn vertegenwoordigd. Op hun vraag zullen de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Association des Provinces wallonnes binnen de Commissie door een gezamenlijk voorgedragen lid worden vertegenwoordigd. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.