21 jun 2024 16:27

Compensatie belastingen voor bepaalde nucleaire verplichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 64 van de wet houdende de oprichting, organisatie en werking van een publiekrechtelijke instelling die tot doel heeft de financiële verantwoordelijkheid voor bepaalde nucleaire verplichtingen te dragen.

De belastingen, voorwerp van een vergoeding ter compensatie, waren het voorwerp van een akkoord van de regering. Het betreft:

  • de roerende voorheffing
  • de taks op de beursverrichtingen
  • de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.