07 okt 2022 18:22

Compensatie voor de stijging van de energieprijzen en de loonkosten voor de NMBS en Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de compensatie voor de negatieve impact op de rekeningen van de openbaredienstopdrachten van de NMBS en Infrabel in de tweede helft van 2022 ten gevolge van de sterke stijging van de energieprijzen en de loonkosten.

Het ontwerp beoogt de NMBS en Infrabel subsidies te kunnen toekennen ten laste van de interdepartementale provisie “index” (gecreëerd ingevolge een beslissing van de ministerraad van 1 april 2022 in het kader van het begrotingsconclaaf) om beide bedrijven te compenseren voor de negatieve impact op de rekeningen van hun openbaredienstopdrachten in de tweede helft van 2022 ten gevolge van de sterke stijging van de energieprijzen en de loonkosten.

Deze subsidies zijn met andere woorden het equivalent voor het tweede semester van de subsidies ten belope van maximaal 82 miljoen euro die tijdens de ministerraad van 10 juni 2022 werden toegekend voor het eerste semester. De subsidies voor het tweede semester worden begroot op maximaal 119,2 miljoen euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden