20 jul 2004 17:00

Competentiemetingen

Op voorstel van de Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen.

Op voorstel van de Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen.

Het ontwerp heeft tot doel de uiterste datum om de competentiemetingen voor de eerste maal af te leggen te verlengen met twee maanden. De hervorming voorzag immers dat zo'n 13.000 ambtenaren de mogelijkheid zouden krijgen om de competentiemetingen af te leggen en aangepaste opleidingen te volgen. De termijn bleek te kort om aan iedereen dezelfde kans tot slagen te bieden. Door deze maatregel zouden zo'n 500-tal ambtenaren, die op 31 augustus 2003 aan de voorwaarden voldeden, de competentiemetingen niet vóór 31 augustus kunnen afleggen. Deze ambtenaren zouden aldus gediscrimineerd worden, omdat ze, in tegenstelling tot hun collega's, geen aanspraak zouden kunnen maken op een volledige toelage, berekend over 12 maanden. (*) van 25 april 2004.