26 sep 2003 17:00

Competentietoelage

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de competentietoelage.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de competentietoelage.

Om de gelijkheid tussen alle personeelsleden van het openbaar ambt te herstellen heeft de Ministerraad een koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet dat alle personeelsleden een volledige competentietoelage zullen genieten berekend op 12 maanden, zelfs indien zij de competentiemeting hebben afgelegd en ervoor geslaagd zijn na 31 augustus 2003. Voortaan moet men uiterlijk tegen 31 augustus 2004 voor de competentiemeting slagen.