26 sep 2003 17:00

Ministerraad van 26 september 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 september 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 september 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen, waaronder: De goedkeuring van het voorontwerp van wet tot invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte. De tekst van dit voorontwerp van wet wordt ter advies doorgezonden naar de Raad van State, net zoals het voorontwerp van wet betreffende het witwassen van geld (Persbericht 4). Ter herinnering: het gaat om de omzetting van de Europese twee Europese richtlijnen tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. De teksten zullen aangepast worden aan de mogelijke opmerkingen van de Raad van State, in principe tijdens de Ministerraad van maandag 13 oktober 2003. De Eerste Minister heeft ook de aandacht getrokken op - het voorontwerp van wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel (bericht 20); - het voorontwerp van wet op de financiering van het terrorisme, dat de Europese wetgeving naar het Belgisch recht omzet (bericht 40); - het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het veiligheidskorps (bericht 21). Guy Verhofstadt heeft ook het standpunt van de Belgische Regering samengevat met betrekking tot de Intergouvernementele Conferentie, die op 4 oktober 2003 in Rome wordt geopend. België gaat ervan uit dat het institutionele vergelijk dat uit de Conventie voortkwam, evenwichtig is, al is het misschien niet perfect. Zij wenst dat dit evenwicht wordt bewaard. De Ministerraad heeft ook volgende punten goedgekeurd: - een ontwerp van koninklijk besluit rond het ontslag van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (bericht 7); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de diensten van het Vlaams Parlement gemachtigd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken (bericht 8); - het gebruik van een onderhandelingsprocedure voor het aanbesteden van de verhuis van de ICT-dienst van de Algemene Diensten van de FOD Binnenlandse Zaken (bericht 9); - de goedkeuring van een lijst van juridische verbintenissen bestemd om de continuïteit van de overheidsdienst in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren (bericht 17); - het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst (2003-2005) voor de aankoop van wisselstukken, de opleiding en het onderhoud van brandweer- en ademhalingsbeschermingsmiddelen (bericht 18); - een voorontwerp van wet waardoor de bevoegdheid van de vrederechters van Eupen en Sankt-Vith inzake interneringsprocedure wordt uitgebreid (bericht 19); - een voorontwerp van wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (bericht 23); - de gunning, via een raamakkoord, van een opdracht van diensten betreffende de ondersteuning van het federale mobiliteits- en vervoersbeleid aan het Federaal Planbureau (bericht 24); - de toelating om verder een beroep te doen op de diensten van het advocatenkantoor Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, onder leiding van de heer Meyers, om het hoofd te bieden aan de strategische en/of kapitaalmarktoperaties met betrekking tot Belgacom (bericht 25); - het afsluiten van een huurovereenkomst voor een oppervlakte van 280 m² in het gebouw gelegen Stationsstraat 66 te Lanaken, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Financiën Controle BTW (bericht 26); - een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector (bericht 27); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de competentietoelage (bericht 28); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de aanwijzing, de uitoefening en de weging van managementfuncties in de openbare instellingen voor sociale zekerheid (bericht 29); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de vacante posten bij de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryos in vitro worden bekendgemaakt en kandidaturen worden ingediend (bericht 30); - een ontwerp van koninklijk besluit wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft (bericht 31); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (bericht 32); - een voorontwerp van wet houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om management- of staffuncties uit te oefenen in een overheidsdienst (bericht 33); - een voorontwerp van wet rond de bescherming tegen valsemunterij (bericht 34); - het indienen van een offerte bij de Tsjechische Republiek waarbij 14 F-16-vliegtuigen samen met de logistieke ondersteuning, opleiding en alle aanverwante uitrusting worden aangeboden (bericht 37); - een voorontwerp van wet dat de bijdrage van België aan de dertiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA in het Engels) goedkeurt (bericht 38); - een voorontwerp van wet betreffende de deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF) (bericht 39).