26 sep 2003 17:00

Rijksregister van de natuurlijke personen

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de diensten van het Vlaams Parlement gemachtigd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de diensten van het Vlaams Parlement gemachtigd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken.

Dit ontwerp laat aan de diensten van het Vlaams Parlement toe enerzijds de taken betreffende de uitvoering van de gecoördineerde wetten (*) met betrekking tot de kindertoeslagen voor de loonarbeiders en de taken inzake personeelsbeheer (**) te vervullen en anderzijds de taken uit te oefenen betreffende de controle van de voorwaarden tot benoeming of tot voordracht voor benoeming van kandidaten in de volgende instellingen: de Vlaamse Regering, de Vaste Commissie voor het Taaltoezicht, de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie, het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek, de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor radio en televisie, de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie. Het ontwerp laat eveneens toe de ontvankelijkheidsvoorwaarden van verzoekschriften die aan het Vlaams Parlement worden gericht te controleren en over te gaan tot de ambtelijke voorbereiding van het onderzoek van de geloofsbrieven van de leden van het Vlaams Parlement. Het ontwerp is zodanig opgesteld dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waarop de informatiegegevens van het Rijksregister betrekking hebben, gewaarborgd is. (*) van 19 december 1939 (**) overeenkomstig de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen