26 sep 2003 17:00

Non-profitsector

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.

Ter herinnering: het koninklijk besluit van 22 september 1989 voorziet in beginsel in een jaarlijkse tegemoetkoming ten belope van 2 % van de loonmassa plus patronale bijdragen, onder de vorm van een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen (**), voor de betoelaagde instellingen zonder winstoogmerk in de gehandicaptensector. Hiervoor zijn er twee basisvoorwaarden: - deze instellingen moeten een collectieve arbeidsovereenkomst naleven die ten belope van een jaarlijks of tweejaarlijks vastgelegd percentage van de loonmassa een inspanning inhoudt voor initiatieven tot bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen; - de Gemeenschaps- of Gewestminister die bevoegd is voor de erkenning en subsidiëring van de instellingen moet met de Minister van Werk een overeenkomst gesloten hebben waarin hij zich ertoe verbindt het bedrag van voornoemde tegemoetkoming in mindering te brengen van de door hem aan de instellingen verleende subsidies en het te besteden aan bijkomende betrekkingen voor uitkeringsgerechtigde werklozen of risicogroepen in de betrokken sector. Voor de jaren 2003 en 2004 wil de Ministerraad bepalen welke inspanning voor initiatieven tot bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen dient vastgelegd te zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst die door de betrokken instellingen moet nageleefd worden. Deze inspanning, d.w.z. het percentage van de loonmassa ten belope waarvan er initiatieven tot bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen moeten genomen worden, is vastgelegd in het interprofessioneel akkoord 2003-2004 en bedraagt 0,10 % van de loonmassa. (*) van 22 september 1989. (**) RSZ = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid