26 sep 2003 17:00

Veiligheidsbeambten

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten van de wet (*) houdende inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op het uitvoeren van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten van de wet (*) houdende inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op het uitvoeren van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen.

Het ontwerp bepaalt dat de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt kunnen toegelaten worden om zich kandidaat te stellen voor dit veiligheidskorps en bij gebrek hieraan dat de kandidaten kunnen aangeworven worden in het kader van een wervingsexamen. Het ontwerp voorziet eveneens dat de positieve evaluatie van de beambten die in dienst treden bij de FOD Justitie drie jaar geldig blijft vanaf de datum van evaluatie. (*) van 25 februari 2003.