26 sep 2003 17:00

Financiering van terrorisme

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van het terrorisme (*). Dit Verdrag strekt ertoe een internationale omschrijving op te stellen van het strafbaar feit financiering van terrorisme alsook de Staten die partij zijn te verplichten deze feiten als hoofdmisdrijf strafbaar te stellen.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van het terrorisme (*). Dit Verdrag strekt ertoe een internationale omschrijving op te stellen van het strafbaar feit financiering van terrorisme alsook de Staten die partij zijn te verplichten deze feiten als hoofdmisdrijf strafbaar te stellen.

In artikel 1 van het Verdrag wordt een omschrijving gegeven van het begrip "fondsen" waarop het begrip financiering berust. De volgende artikelen vereisen onder meer van de Staten die partij zijn dat zij, door middel van een hoofdmisdrijf, de financiering van terrorisme strafrechtelijk straffen, dat zij voorzien in een mechanisme inzake de aansprakelijkheid van rechtspersonen, dat zij de rechtsmacht van de hoven en rechtbanken vestigen om van die feiten kennis te nemen alsook dat zij de wederzijdse rechtshulp en samenwerking terzake organiseren. Ingeval de vermoedelijke dader van een dergelijk strafbaar feit bovendien wordt aangetroffen op het grondgebied van een Staat die partij is, en niet wordt uitgeleverd aan een andere Staat om er te worden berecht, moet de Staat op het grondgebied waarvan de vermoedelijke dader wordt aangetroffen de zaak met het oog op strafvervolging voorleggen aan zijn bevoegde autoriteiten. Het Verdrag heeft geen invloed op de regels betreffende de internationale aansprakelijkheid van de Staten, noch op het recht inzake gewapende conflicten en op het humanitair recht in het algemeen. De goedkeuring van dit voorontwerp van wet biedt België de mogelijkheid het Verdrag te bekrachtigen.