04 feb 2022 17:54

Conceptnota voor het Migratiewetboek

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de conceptnota goed met de globale architectuur voor het Migratiewetboek.

Deze nota is een belangrijke voorbereidende stap op weg naar het einddoel, namelijk de goedkeuring van een voorontwerp van wet tot vaststelling van een Migratiewetboek. Dit voorontwerp zal ook een codificatie doorvoeren van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen alsook van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen bevatten.

De conceptnota bevat de algemene architectuur en belangrijke basisprincipes, die als leidraad zullen dienen voor de toekomstige werkzaamheden voor de uitwerking van het Migratiewetboek. Dit werd opgesteld op advies van een commissie van externe deskundigen en is het resultaat van een ruime raadpleging van het veld. Het is de eerste belangrijke stap in de realisatie van een efficiënter, kwaliteitsvoller en sneller vreemdelingenrecht in ons land.

De nota is opgebouwd uit vijf delen:

  1. algemene principes
  2. verblijfsaanvragen
  3. beroep
  4. onthaal
  5. terugkeer

De architectuur bevat algemene basisprincipes zoals redelijke behandeltermijnen, coherente beroepsprocedures, een dynamisch opvangsysteem, een duidelijk kader voor terugkeer en de bescherming van personen in een kwetsbare situatie. Op basis van deze architectuur wordt verder gewerkt richting een uitgeschreven versie van het migratiewetboek.

Zodra het is opgesteld, zal het voorontwerp van wet aan de werkgroep Beleidscoördinatie en aan de ministerraad worden voorgelegd.