30 jun 2017 16:25

Concretisering van de engagementen in de strijd tegen de sociale dumping

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de omzendbrief, de Gids en het Charter in het kader van de strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. 

De nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zal in werking treden op 30 juni 2017. Hetzelfde geldt voor de wet van 17 juni 2016 inzake de concessieovereenkomsten. Deze wetten en hun uitvoeringsbesluiten zetten de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU om in het Belgisch recht. 

In het kader van de omzetting van de voormelde richtlijnen is aanzienlijke aandacht uitgegaan naar de problematiek inzake sociale dumping. De federale Regering heeft de regels om de strijd tegen de sociale dumping aan te binden aanzienlijk verstrengd. Deze maatregelen werden uitgewerkt in samenspraak met de sociale partners en met de Commissie voor de overheidsopdrachten. Om de publieke aankopers te ondersteunen werd een gids opgesteld die de praktische richtsnoeren bevat voor de aanbestedende overheden in het kader van de strijd tegen de sociale dumping. De volgende maatregelen worden behandeld in de Gids:

 • verplichting om een offerte af te wijzen in geval van schending van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht die strafrechtelijk gesanctioneerd wordt
 • mogelijkheid om een offerte af te wijzen in geval van schending van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht die niet strafrechtelijk gesanctioneerd wordt
 • verplichte uitsluiting omwille van het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
 • verplichte uitsluiting omwille van kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
 • verplichte uitsluiting omwille van fiscale en sociale schulden
 • facultatieve uitsluiting in geval van niet-naleving van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht
 • gunningscriteria
 • abnormaal lage prijzen
 • onderaannemingsketen
 • overheidsopdrachten van beperkte waarde die door middel van een aanvaarde factuur geplaatst kunnen worden
 • onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking onder de Europese drempel
 • strijd tegen de sociale dumping in het kader van de concessieovereenkomsten
 • de strijd tegen de sociale dumping aanbinden in de loop van de uitvoering van de opdracht

De Gids zal worden gekoppeld aan een Charter dat verbintenisvoorstellen bevat voor de aanbestedende overheden.

Tot slot zal een omzendbrief ervoor zorgen dat het Charter van toepassing wordt gemaakt op de federale overheden, die ter zake het voorbeeld moeten geven. De andere aanbestedende overheden kunnen de betreffende maatregelen eveneens toepassen.