23 nov 2017 16:15

Concurrentie op de verhuurmarkt van toeristische logies via online platformen

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en van minister van Middenstand Denis Ducarme heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie.

Dit wetsontwerp strekt ertoe de mededinging op de markt van de verhuur van toeristische logies via deze online platformen aan te moedigen en een einde te maken aan het onevenwicht tussen de exploitanten en de operatoren van platformen, door de handelingsvrijheid van de exploitanten te versterken.

De markt van het verhuur van toeristische logies via platformen voor online reservatie heeft de voorbije decennia een opmerkelijke bloei gekend. Deze bloei ging evenwel gepaard met praktijken die de concurrentie kunnen beperken, zoals de pariteitsclausules die worden opgelegd door de platformoperatoren aan de exploitanten van toeristische logies. Met het oog op de bevordering van de concurrentie op deze markt, biedt onderhavig wetsontwerp tariefvrijheid aan de exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met de platformoperatoren voor online reservatie.

Het voorontwerp is voor advies overgemaakt aan de Raad van State.