17 mei 2024 20:12

Conformiteit van bouwproducten: verwerking van persoonsgegevens door de FOD Economie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet tot uitvoering van de Europese verordening tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten.

Dit voorontwerp van wet heeft tot doel enerzijds Verordening (EU) nr. 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en anderzijds Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens uit te voeren. Daartoe moeten de inspectie- en/of controlediensten van de FOD Economie bepaalde persoonsgegevens van marktdeelnemers verwerken. Het ontwerp regelt de verwerking daarom in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming.

Daarnaast strekt dit voorontwerp er ook toe de wetgeving inzake bouwproducten af te stemmen op de bepalingen van boek XV van het Wetboek van economisch recht, dat geldt voor producten en diensten in het algemeen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de Verordening (EU) 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen