26 feb 2010 10:56

Consumentenkrediet

Harmonisering van de Europese wetgevingen voor consumentenkrediet

Harmonisering van de Europese wetgevingen voor consumentenkrediet

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet over het consumentenkrediet goedgekeurd dat de Europese richtlijn (*) over de kredietovereenkomsten voor consumenten in Belgisch recht omzet en dat de huidige wet (**) over het consumentenkrediet bijschaaft.

Het voorontwerp bewaart het evenwicht tussen de rechten van de kredietverleners en de bescherming van de consument en vult de bestaande wetgeving op twee vlakken aan.

In de eerste plaats stemt het voorontwerp de wetgevingen van de lidstaten op elkaar af, zodat er een echte interne markt tot stand komt en alle Europese consumenten hetzelfde hoge niveau van bescherming van hun belangen genieten. De afstemming betreft een aantal essentiële thema's zoals de precontractuele informatie, de contractuele informatie, de berekening van het het jaarlijkse kostenpercentage, de vergoeding bij vervroegde terugbetaling en het herroepingsrecht. 

Daarnaast voert het voorontwerp een aantal verbeteringen van de wet in waardoor het een van de meest verregaande hervormingen van het consumentenkrediet wordt:

  • de verplichting om op elke reclame voor kredieten de melding ‘Let op, geld lenen kost geld’ te vermelden
  • een verbod op reclame voor kredietgroepering
  • duidelijker bepalingen tegen reclame die zicht richt tot personen die het hoofd niet kunnen bieden aan schulden of reclame die het gemak en de snelheid benadrukt waarmee een krediet kan worden afgesloten
  • de verplichting om in reclame voor kredieten een jaarlijks kostenpercentage te vermelden en een concreet terug te betalen bedrag op basis van een representatief voorbeeld
  • een verbod op het cash uitbetalen van geleende sommen 
  • meer flexibiliteit voor consumenten met afbetalingsmoeilijkheden 
  • een strenger optreden tegen malafide of agressieve praktijken via  controles en strengere straffen

  (*) richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008  en tot intrekking van richtlijn 27/102/EEG van de Raad.
(**) van 12 juni 1991.