14 jul 2006 17:00

Controle op arbeid door personen ouder dan 65 jaar

Afschaffing van de verklaring voor een activiteit die onderwerping aan de sociale zekerheid vereist

Afschaffing van de verklaring voor een activiteit die onderwerping aan de sociale zekerheid vereist

Minister van Pensioenen Bruno Tobback stelde voor om de wet van 5 april 1994 via een koninklijk besluit te wijzigen. Die wet regelt de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met een vervangingsinkomen of met inkomsten die voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsactiviteit. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt de controle op de arbeid die toegelaten is voor de personen boven de 65 jaar. Het voorziet dat de gebruikelijke verklaring niet meer vereist is voor een beroepsactiviteit die de onderwerping aan de sociale zekerheid met zich meebrengt. Voor de eerste betaling is de verklaring nog wel vereist. Dankzij informaticatoepassingen kan men controles uitoefenen door middel van elektronische uitwisseling van gegevens tussen de verschillende gegevensbanken. Een gelijkaardige maatregel voor de gepensioneerden van 65 jaar wordt genomen in de werknemersregeling. Deze maategelen gaan in op 1 januari 2006.