23 jun 2006 17:00

Controle op het ziekteverzuim van de ambtenaren

Vanaf oktober 2006 worden de controles gereorganiseerd en versterkt

Vanaf oktober 2006 worden de controles gereorganiseerd en versterkt

Op voorstel van Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont en van Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte keurde de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de controle op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren. Het ontwerp heeft als doel een actief beleid inzake controle van de afwezigheden te herlanceren vanaf oktober 2006, waarbij de preventie en het beheer van de afwezigheden in de federale overheidsdiensten worden versterkt. Op het niveau van de federale administraties valt de medische controle van de afwezigheden van de ambtenaren onder de verantwoordelijkheid van Medex. Op dit moment worden de controles van de afwezigheden enkel uitgevoerd indien de administratie van oorsprong hierom vraagt. Zo werden er in 2005 1.245 controles uitgevoerd. Dit systeem vertoont echter belangrijke lacunes: - enerzijds door het gebrek aan middelen van Medex: op dit moment zijn amper twee artsen (1,7 voltijds equivalent) ermee belast de controles uit te voeren; - anderzijds door de heterogeniteit van de informatie die wordt verzameld in de verschillende federale overheidsdiensten: sommige diensten nemen het zwangerschapsverlof in aanmerking, andere niet; sommige diensten rekenen in werkdagen, terwijl Medex rekent in kalenderdagen. Naast de problemen die verband houden met het gebrek aan controle, vertoont dus het hele personeelsbeleid deze lacunes, aangezien het op dit moment onmogelijk is een duidelijk en globaal zicht te hebben op het fenomeen van de afwezigheid in heel het openbaar ambt. Sinds januari 2006 hebben de Minister Dupont en Minister Demotte een BPR (Business Process Reengeneering of verbeterproject) gelanceerd in de dienst voor controle op het ziekteverzuim van Medex om te zien hoe de controle moet worden gereorganiseerd om ze efficiënter te maken. In afwachting van de volledige resultaten van de BPR hebben de Ministers nu reeds beslist te voorzien in de reorganisatie van de controles, met drie doelstellingen: 1. Gecentraliseerde en betrouwbare gegevens verkrijgen voor heel het federaal Openbaar Ambt Er werd een gemeenschappelijke definitie goedgekeurd van wat men verstaat onder 'ziekteverzuim', om vergelijkingen met andere organisaties, zowel van de overheidssector als van de privé-sector, mogelijk te maken. Op basis van deze definitie zal een geïnformatiseerd systeem voor informatieverzameling op touw worden gezet. Er zullen in de toekomst verschillende indicatoren worden verzameld om het mogelijk te maken het fenomeen beter te begrijpen en het te verbeteren. 2. De controles op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren herlanceren Er werden bij de laatste begrotingscontrole extra budgettaire middelen vrijgemaakt. Ze zullen de aanwerving van een honderdtal artsen mogelijk maken vanaf oktober 2006. De modaliteiten van de organisatie van de controles zullen eveneens worden herzien na een overgangsfase van 6 maanden. Op termijn bestaat de doelstelling erin 30% van de afwezigheden van één dag en 20% van de afwezigheden van meerdere dagen te controleren, waarbij objectieve regels op punt zullen worden gesteld om misbruiken met controles van personen met ernstige ziektes te vermijden. 3. Een modern personeelsbeleid invoeren waarin het beheer van de afwezigheden is geïntegreerd Naast de controles zal een actief beleid worden gevoerd inzake preventie en sensibilisering van de overheidsdiensten via verschillende initiatieven die voornamelijk bestemd zijn voor de houders van management- en kaderfuncties: brochure, opleiding, seminarie, gericht op het absenteïsme en de oplossingen die hiervoor moeten worden aangereikt. Door efficiënte middelen in te zetten in de strijd tegen de eventuele fraudes, door een globaal zicht te krijgen op het fenomeen van de afwezigheden in de overheidsdiensten en door te investeren in een beleid inzake preventie en beheer van de afwezigheden, hopen de Ministers Dupont en Demotte niet alleen het personeelsbeleid van de federale overheid te verbeteren en bijgevolg de kwaliteit van de diensten aan de burgers, maar ook komaf te maken met de clichés die nog al te vaak de ronde doen over het absenteïsme van de ambtenaren op basis van ongegronde gegevens.