12 dec 2012 18:13

Controle van de graad van afhankelijkheid van patiënten in rusthuizen voor ouderen

De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx dat het koninklijk besluit over de controle van de afhankelijkheidsgraad van Katz wijzigt in de rustoorden voor ouderen en de rust- en verzorgingstehuizen. De wijziging is het resultaat van de invoering van een nieuwe graad van afhankelijkheid.

Het Comité voor de Verzekering voor geneeskundige Verzoring van het RIZIV heeft een nieuwe graad van afhankelijkheid ingevoerd voor de categorie van afhankelijkheid D voor patiënten met dementie, onafhankelijk van hun fysieke afhankelijkheid.

Het ontwerp dat de ministerraad heeft goedgekeurd voert een nieuwe procedure in om patiënten met categorie D van afhankelijkheid te onderzoeken. Het wijzigt eveneens de formule om de concordantiecoëfficiënt Kappa te berekenen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 tot uitvoering van artikel 37quater, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de zorgverleners bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11° en 12°, van dezelfde wet