28 feb 2014 19:28

Controle van de loopbaanvoorwaarden voor de toekenning van het minimumpensioen van werknemers en zelfstandigen - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet goed die als doel hebben na te gaan of de loopbaanvoorwaarden die recht geven op het minimumpensioen vervuld zijn, voor de beperking tot de eenheid van loopbaan. De ontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State.

Wat de toekenning van het gewaarborgd minimumpensioen van de werknemers en het minimumpensioen van de zelfstandigen betreft, werden de loopbaanvoorwaarden pas nagegaan na toepassing van de beperking tot de eenheid van loopbaan. Door deze voorwaarden na te gaan voor de toepassing van de beperking tot de eenheid van loopbaan, vermijdt men voortaan een technische moeilijkheid bij gemengde loopbanen bij de ontwikkeling van de pensioenmotor.

koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector

voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 131 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen