27 jan 2023 16:30

Controle van personen en informatie in de nucleaire en radiologische sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed over de betrouwbaarheidscontrole van personen en van de bescherming van de informatie in de nucleaire en de radiologische sectoren.

Het voorontwerp van wet heeft betrekking op verschillende aspecten van de betrouwbaarheidscontrole van personen en van de bescherming van de informatie in de nucleaire en de radiologische sectoren. Het heeft met name betrekking op verschillende punten die verband houden met de beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties, maar vooral op punten in verband met de beveiliging van radioactieve stoffen of van toestellen die ioniserende straling uitzenden en van de inrichtingen waar ze staan opgesteld.

Wat het nucleaire gedeelte betreft, is het voorontwerp er vooral op gericht de bestaande regeling voor de betrouwbaarheidscontroles van personen te verfijnen met het oog op meer flexibiliteit en doeltreffendheid.

Voor het deel betreffende de radiologische beveiliging stelt het voorontwerp de wettelijke grondslag van de betrouwbaarheidscontroles in deze sector vast en definieert de radiologische beveiligingsdocumenten en beschrijft hoe informatie deze kwalificatie krijgt en hoe ze moet worden beschermd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wat betreft verschillende aspecten van de controle van de betrouwbaarheid van personen en de bescherming van de informatie in de nucleaire en radiologische sectoren