18 feb 2016 13:06

Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie over de arbeidsomstandigheden in hotels, restaurants en gelijksoortige inrichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Dider Reynders een voorontwerp van wet goed over de conventie nr. 172 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in hotels, restaurants en gelijksoortige inrichtingen.

Deze conventie werd aangevuld met de aanbeveling nr. 179. De Internationale Arbeidsconferentie heeft deze twee internationale documenten in 1991 in Genève aangenomen.

Omwille van het eigen karakter van het werk in deze categorieën van inrichtingen, waarvan het aantal vlug toeneemt, hebben de vermelde conventie en aanbeveling als doel om enerzijds de werknemers die tewerkgesteld zijn in deze sector te doen genieten van een statuut dat overeenkomt met de hen toebedeelde rol. Anderzijds willen de conventie en de aanbeveling nieuwe werknemers aantrekken door verbeteringen aan te brengen in de arbeidsvoorwaarden, in de vorming en de loopbaanmogelijkheden. Zo kan de sector dichter aansluiten bij andere sectoren van de economie.

Daarom voorzien deze twee internationale documenten na te leven minimumregels, ten voordele van de werknemers die in hotels, restaurants en soortgelijke inrichtingen werken. Het gaat om regels over de arbeidsduur, overuren, dagelijkse en wekelijkse rusttijden, werkroosters, feestdagen, jaarlijkse vakantie, betaling van een basisloon en vorming.

België was als stichtend lid van de Internationale Arbeidsorganisatie verplicht om, zodra de nationale wetgeving dit zou toelaten, de conventie nr. 172 te bekrachtigen en de aanbeveling nr. 179 goed te keuren. De twee documenten beogen immers een grote sociale rechtvaardigheid in een sector van de economie die in voortdurende evolutie is.