11 dec 2009 10:31

Coördinatiecentra voor thuiszorg

Goedkeuring van een project in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact

Goedkeuring van een project in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet een project goedgekeurd dat de federaties van coördinatiecentra voor thuiszorg in het kader van het jongerenbanenplan (generatiepact) indienden (*). 

Het individuele project, ingediend door de Franstalige en Nederlandstalige federaties van coördinatiecentra voor thuiszorg via de Paritaire Commissie 330, besteedt bijzondere aandacht aan de zeer laag geschoolde jongeren en biedt hen via een luik opleiding meer kansen op werk. Het gaat om 150 jobs (VTE).

Dankzij het generatiepact kunnen werkgevers uit de non-profitsector een aantal voltijdse equivalenten tewerkstellen, terwijl een deel van de loonkost (max. 35.000 euro) ten laste wordt genomen door het globaal beheer van de sociale zekerheid voor werknemers.

(*) artikel 82, §2, van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en artikel 14, §2, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.