13 mrt 2015 13:09

Coördinatieorgaan van de Dreigingsanalyse evalueert dreigingsniveau

Het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) heeft op 9 maart 2015 zijn dreigingsevaluatie aan de Nationale Veiligheidsraad meegedeeld. 

Het OCAD verlaagt het algemene dreigingsniveau tot niveau 2 met bijzondere waakzaamheid en behoudt niveau 3 voor een aantal instellingen en specifieke belangen. De Nationale Veiligheidsraad heeft overlegd en de regering heeft met de betrokken diensten de veiligheidsmaatregelen in functie van deze evolutie geanalyseerd. 

De regering heeft beslist om 210 militairen op het terrein in te zetten, om een aantal plaatsen met dreigingsniveau 3 te bewaken. Deze bewakingsopdracht wordt verder in overleg met de politiediensten uitgevoerd. De verdeling van de inzet gebeurt in overleg met het Crisiscentrum.

De regering heeft tijdens de ministerraad het protocolakkoord over de steun van defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten goedgekeurd. Er wordt benadrukt dat de inzet van defensie in het kader van het protocolakkoord een tijdelijke maatregel is en dat de regering elke keer het maximumaantal manschappen zal bepalen, dat kan worden ingezet. De inzet van defensie wordt maandelijks geëvalueerd in functie van een mogelijke verlenging.

Het Crisiscentrum bepaalt op dit ogenblik de maatregelen op basis van de dreigingsevaluatie van 9 maart 2015 en zal ze ter informatie aan de regering meedelen. Naast de plaatsen die onder niveau 3 vallen, wordt ook een bijzondere aandacht geschonken aan de justitiepaleizen in Luik, Hoei en Verviers, waar de inzet van defensie volgens de recente evaluatie van het dreigingsniveau niet meer mogelijk is.