07 okt 2005 17:00

Coördinatieorgaan voor de analyse van de dreiging

Nieuw coördinatieorgaan voor de analyse van de dreiging: het CODA vervangt de AGG met een versterkt team en een verruimde opdracht

Nieuw coördinatieorgaan voor de analyse van de dreiging: het CODA vervangt de AGG met een versterkt team en een verruimde opdracht

De Ministerraad keurde in tweede lezing het voorontwerp van wet goed inzake de oprichting van het Coördinatieorgaan voor de analyse van de dreiging (CODA). Het voorontwerp is een voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. De aanslagen die gepleegd werden in New York op 11 september 2001, in Madrid op 11 maart 2004 en in juli van dit jaar in Londen hebben de terroristische dreiging tot vlak voor onze deur gebracht. Het is een absolute prioriteit voor de regering dat alle nodige middelen worden aangewend zodat al de diensten die instaan voor de evaluatie en het verhinderen van deze dreiging met de grootst mogelijke efficiëntie kunnen werken. De efficiënte uitwisseling van inlichtingen tussen de verschillende partners is één van de fundamentele elementen in de strijd tegen het terrorisme. Een gemeenschappelijke evaluatie van de dreiging vormt de beste basis voor gecoördineerde acties. Ter herinnering: dit ontwerp bestaat uit het hervormen en uitbreiden van de huidige structuur van de AGG. De doelstelling bestaat erin een orgaan te creëren dat in staat is om al de inlichtingen te verzamelen en te analyseren die nuttig zijn voor de evaluatie van elke vorm van bedreiging inzake terrorisme en extremisme. De nieuw opgerichte structuur zal 'Coördinatieorgaan voor de analyse van de dreiging' (CODA) worden genoemd. Het kader van het CODA zal worden versterkt. Het zal voortaan bestaan uit meer dan 50 personen, waaronder beambten afkomstig uit de inlichtingendiensten, de politie, Mobiliteit en Vervoer, douane, Financiën en Buitenlandse Zaken. Een belangrijk voordeel is het feit dat deze nieuwe structuur een internationale dimensie in haar evaluaties zal kunnen opnemen, met name via het diplomatieke netwerk van Buitenlandse Zaken. Dit versterkte team zal geleid worden door een magistraat. De evaluatie van de dreiging inzake terrorisme en extremisme die het CODA uitvoert, zal punctueel of strategisch kunnen zijn, in functie van de potentiële dreigingen die zich kunnen voordoen bij de organisatie van een Europese Top of op het niveau van de beveiliging van onze luchthavens of spoorwegen, of zelfs bij gezondheidsdreigingen voor de burgers. Het CODA zal onder het gezamenlijk gezag worden geplaatst van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, die zich samen zullen belasten met de organisatie en de algemene administratie van het CODA.