20 jul 2012 21:45

Coperfin 2012: nieuwe instrumenten voor efficiëntere en eerlijkere inning van de belastingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere twee overheidsopdrachten goed die de gegevensverzameling en -uitwisseling van de Federale Overheidsdienst Financiën moeten concretiseren. Het betreft de projecten datawarehouse en datamining.

Datawarehouse verzamelt en koppelt beschikbare gegevens en verschaft zodoende een beter inzicht in het profiel van de belastingplichtigen. Dit helpt de fiscale administratie bij haar dienstverlening, bij de fiscale controle en bij de fraudebestrijding.

Datamining maakt op basis van gegevensverzameling en -koppeling een betere selectie van de te controleren dossiers mogelijk. Zo kan de fiscus gerichter controles uitvoeren en zich concentreren op déze fiscale dossiers die het onderzoeken waard zijn. Dit draagt bij tot een gelijke behandeling van belastingplichtigen: voor wie zijn belastingplicht correct nakomt, is de kans op een fiscale controle gering. Voor wie het niet zo nauw neemt met zijn fiscale verplichtingen zal de kans op een grondige belastingcontrole veel groter zijn.

Gisteren keurde het Parlement overigens het wetsontwerp goed dat de bescherming en de verwerking van de persoonsgegevens bij Financiën regelt. De wet zal de FOD Financiën een stabiel kader bieden om op een correcte manier en met respect voor de privacywetgeving gegevensbestanden te gebruiken.
Het ontwerp kreeg een gunstig advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

De FOD Financiën zal voortaan de gegevens die hij inwint voor een bepaalde opdracht ook mogen gebruiken voor iedere andere opdracht binnen zijn domein. Gegevens dienen door de burger of de onderneming maar één keer verstrekt. Btw-diensten zullen bijvoorbeeld toegang krijgen tot douanegegevens voor de btw-controle op import en export.
Uiteraard kan dit slechts onder de voorwaarden van de nieuwe wet. Dat betekent dat in een aantal gevallen het voorafgaand akkoord van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer nodig zal zijn. Ook de eventuele uitwisseling van gegevens met andere overheidsdiensten is nu duidelijk geregeld.

Met deze nieuwe instrumenten zet de FOD Financiën een nieuwe stap in een efficiëntere en een eerlijkere inning van de belastingen.