22 okt 2004 17:00

Copernicuspremie

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot intrekking van artikel 3 van het koninklijk besluit (*) tot wijziging van het koninklijk besluit (**) tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot intrekking van artikel 3 van het koninklijk besluit (*) tot wijziging van het koninklijk besluit (**) tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen.

Het ontwerp heeft als doel het artikel te herroepen dat in het KB Copernicuspremie in de opheffing van de inhouding van 13,07% voorziet (aangezien deze inhouding op dat moment vastgelegd was in een wet). De inhouding op de premie is immers noodzakelijk, om de goede werking en de continuïteit van de overheidsdienst te garanderen, omdat zo een bijkomende uitgave wordt vermeden. Bovendien zou, indien de inhouding niet gebeurt, er een verschil ontstaan in behandeling tussen de personeelsleden van de overheidsdiensten, naargelang ze de premie voor of na 23 mei 2003 hebben ontvangen. Het ontwerp dient in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten te worden onderhandeld en aan de Raad van State voor advies te worden voorgelegd. (*) van 7 mei 2003. (**) van 10 juli 2002.