31 mei 2020 10:10

Correcties aan het organiek reglement van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de FOD Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel wijzigt.

Het koninklijk besluit van 19 juli 2013 bevat een paar onduidelijkheden die met het oog op de rechtszekerheid moeten worden weggewerkt.

Enerzijds verduidelijkt het ontwerp dat het organiek reglement ook van toepassing is op het statutair personeel van Fedorest. Deze dienst wordt daarom uitdrukkelijk opgenomen in de definitie van 'entiteit', zoals vermeld in het koninklijk besluit.

Anderzijds vult het ontwerp een lacune op in verband met de deelnemingsvoorwaarden voor de proef over de beroepsbekwaamheid in de niveaus B, C en D. Naar analogie met wat voor niveau A geldt, voegt het ontwerp een artikel in dat de voorwaarden bepaalt om aan een proef over de beroepsbekwaamheid te kunnen deelnemen. Zo moet de rijksambtenaar zich in een administratieve stand bevinden waarin hij zijn rechten op bevordering kan doen gelden en moet deze persoon bij de laatste evaluatie de vermelding 'uitzonderlijk' of 'voldoet aan de verwachtingen' hebben gekregen en behouden.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen. Het wordt vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.