15 jul 2022 19:09

COVID-19: federale tegemoetkoming aan de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van diverse financiële vergoedingen voor de ziekenhuizen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 waarmee COVID-19-tegemoetkomingen worden toegekend aan de ziekenhuizen en aan de door honoraria gefinancierde zorgverleners die meerprestaties hebben geleverd of beschikbaar bleven in het kader van de verplicht te reserveren beddencapaciteit voor COVID-19-patiënten.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in een verlenging tot en met eind maart 2022 van bepaalde meerkostenforfaits (de COVID-19-forfaits en het ziekenhuisbreed forfait) en van het beschikbaarheidsforfait en regelt hiervoor de nodige modaliteiten voor de interne verdeling en de afrekeningen met de voorschotten.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de COVID-19-epidemie