30 apr 2021 18:36

COVID-19: opschorting van de indiening van de projecten gericht op de primaire preventie van burn-out op het werk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorstel van koninklijk besluit goed met als doel de indiening van nieuwe projecten (3de golf) gericht op primaire preventie van burn-out op het werk op te schorten, ten gevolge van de coronacrisis.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt, op verzoek van de sociale partners van de Nationale Arbeidsraad, de indiening van projecten gericht op de primaire preventie van burn-out op het werk op te schorten in het jaar 2021.

De wet van 27 december 2006 voert een systeem in waarbij de bijkomende werkgeversbijdrage van 0,1% wordt aangewend om projecten gericht op risicogroepen en gericht op de primaire preventie van burn-out te financieren. Naar aanleiding van de coronacrisis werd bij koninklijk besluit van 15 juli 2020 een extra termijn toegekend aan enerzijds de experten voor de evaluatie van de in 2018 ingediende projecten en anderzijds de werkgevers en de sectoren voor de uitvoering van de in 2019 ingediende projecten. Daarnaast werd een schorsing bepaald voor het indienen van nieuwe dossiers in 2020. De huidige periode is nog niet bevorderlijk om dergelijke projecten uit te voeren in de ondernemingen, gezien de veranderingen in hun arbeidsorganisatie, de onzekerheid over de duur van de verplichte thuiswerkperiode en de opschorting van de activiteiten in bepaalde sectoren. Daarom wordt in het ontwerp, op basis van het advies van de Nationale Arbeidsraad, de indiening van nieuwe projecten voor 2021 ook opgeschort.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit dat het indienen opschort van de projecten gericht op de primaire preventie van burn-out op het werk op basis van het koninklijk besluit van 26 november 2013 ter uitvoering van artikel 191, §3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, naar aanleiding van de situatie met betrekking tot COVID-19