05 feb 2021 16:22

COVID-19: samenwerkingsakkoord over de gegevensverwerking met betrekking tot de vaccinaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie over de gegevensverwerking met betrekking tot vaccinaties tegen het coronavirus. 

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord heeft als doel het Koninklijk besluit van 24 december 2020 betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 te vervangen.

Dit samenwerkingsakkoord regelt het gemeenschappelijke informatiesysteem dat wordt opgezet voor de uitnodiging van personen voor vaccinatie, voor de organisatie van de vaccinatie en voor de registratie van de vaccinatie. Door de gefedereerde entiteiten en de federale overheid wordt de instelling van een gemeenschappelijk informatiesysteem hiertoe als een cruciale vereiste geformuleerd.

Na het verkrijgen van het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State zal het ontwerp opnieuw worden voorgelegd aan de IMC Volksgezondheid en aan de Ministerraad voor tweede lezing.

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19, overeenkomstig artikel 92bis, §1, derde lid, van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen