11 dec 2021 12:55

COVID-19: social distancing voor de afgifte van aangetekende zendingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Post Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ertoe strekt de coronaprocedure met betrekking tot social distancing voor de afgifte van aangetekende zendingen tijdelijk te reactiveren.

In het kader van de coronacrisis moesten de regels inzake de afgifte van ingeschreven zendingen worden aangepast tussen het begin van de pandemie en 30 juni 2021 om de postdienstverleners in staat te stellen de regels inzake social distancing zoveel mogelijk na te leven. Aangezien het virus sinds oktober 2021 opnieuw circuleert, moet de aanpassing van de regels voor de afgifte van ingeschreven zendingen tijdelijk worden gereactiveerd.

De tijdelijke opschorting van het vereiste van handtekening voor de ontvangst van ingeschreven zendingen wordt gereactiveerd van 22 november 2021 tot en met 28 februari 2022. De postbode dient evenwel de vermeldingen van de identiteitskaart te noteren of een foto ervan nemen, zodat de persoon ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 2014 houdende reglementering van de postdienst