24 dec 2021 09:15

COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de coronapandemie.

Pensioenen:

 • wijziging van de wet van 7 mei 2020 betreffende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie met betrekking tot pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

Sociale bijstand:

 • wijziging van het koninklijk besluit nr. 47 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (II), met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen

Werk:

 • diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus 
 • wijziging van artikel 9, a) van het koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque

Diverse dringende fiscale bepalingen:

 • belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven
 • verlenging van de vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden genomen door de Gewesten, Gemeenschappen, provincies of gemeenten
 • tax shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten
 • verlenging van de periode waarin een vrijgestelde coronapremie kan worden ter beschikking gesteld van de werknemer
 • bestaansmiddelen uit studentenarbeid

Sociale zaken:

 • betalingstermijnen voor de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bijdragen voor het eerste kwartaal 2022
 • toekenning van een premie aan werkgevers uit de evenementensector, aan discotheken, dancings en binnenspeeltuinen
 • tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector