02 apr 2021 17:41

COVID-19: toekenning van het aantal mogelijke werkdagen voor monitoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van het aantal mogelijke werkdagen voor monitoren in 2021.

Om de gevolgen van de gezondheidsmaatregelen voor werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te beperken en de leefbaarheid van de getroffen sectoren te ondersteunen, heeft de regering een reeks sociaaleconomische-steunmaatregelen genomen. Verschillende van deze maatregelen hebben tot doel meer mensen te mobiliseren of ervoor te zorgen dat ze langer actief kunnen zijn in sectoren die zwaar getroffen zijn door de pandemie.

Het ontwerp voorziet daarom in een tijdelijke verhoging van het aantal werkdagen voor monitoren die jeugdstages, sportkampen, speelpleinactiviteiten en naschoolse-opvanginitiatieven begeleiden. Deze activiteiten zijn momenteel reglementair vastgelegd op 25 dagen per jaar voor de monitoren. Aangezien met kleinere groepen moet gewerkt worden, moeten meer monitoren kunnen worden ingezet. Het aantal mensen dat bereid is als monitor te werken, is echter niet onbeperkt. 

Rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden, beoogt het ontwerp om dit aantal dagen tijdelijk op te trekken van 25 naar 50 per jaar in 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en aan de Nationale Arbeidsraad.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders