15 jan 2021 17:24

COVID-19: uitbreiding van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitbreiding van het sociaal tarief wat betreft gas en elektriciteit.

Dit ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft tot doel:

  • de doelgroep voor de tijdelijke verlenging van het sociale elektriciteits- en gastarief te definiëren
  • een permanente controle door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) van de middelen die nodig zijn om de nieuwe categorie van begunstigden in te stellen en verslag uit te brengen aan de ministers die bevoegd zijn voor Economie, Energie en Begroting
  • de door de CREG aan de leveranciers betaalde voorschotten te bepalen, die evenredig over de leveranciers worden verdeeld op basis van de laatste goedgekeurde schuldvorderingen
  • de bepaling van het saldo van een rekening van de leveranciers en de eventuele terugbetaling te definiëren
  • de stroom van financiële middelen te bepalen

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentieële afnemers bedoeld in artikel 15/10, §2/2, eerste lid van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in artikel 20, §2/1, eerste lid van de wet van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de eletriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan