02 jul 2021 18:04

COVID-19: verlaging van de activiteitsdrempels inzake vergoedingen of tegemoetkomingen voor bepaalde zorgverleners voor het jaar 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners voor het jaar 2020, ten gevolge van de coronacrisis.

De coronacrisis heeft voor bepaalde zorgverleners een vermindering van hun activiteit veroorzaakt, waardoor de doelgroep mogelijk de drempels voor één of meerdere forfaitaire RIZIV-vergoedingen niet behaalt.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in dit verband een procentuele verlaging van de activiteitsdrempels voor apothekers, artsen, kinesisten, logopedisten, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen wat betreft het referentiejaar 2020. De precieze percentages zijn bepaald per beroepsgroep en zijn gebaseerd op de meest recente gegevens beschikbaar, verhoogd met een marge van 5% om interne verschillen en de afwezigheid van cijfergegevens te verdisconteren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.