09 dec 2022 16:44

COVID-19: verlaging van de activiteitsdrempels voor vergoedingen voor zorgverleners voor het jaar 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners voor het jaar 2021, ten gevolge van de coronacrisis.

In 2020 werd vastgesteld dat de COVID-crisis een aanzienlijke impact had op het aantal prestaties van zorgverstrekkers. Om te vermijden dat zorgverstrekkers hun recht op bepaalde forfaitaire RIZIV-vergoedingen zouden verliezen doordat zij niet meer de vereiste activiteitsdrempels behaalden, werden deze drempels eenmalig verlaagd.

Hoewel de  cijfergegevens voor 2021 geen globale reductie verantwoorden, zijn er nog steeds specifieke omstandigheden voor bepaalde beroepsgroepen, in het bijzonder voor professionele activiteiten binnen test-, triage- en vaccinatiecentra. Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet daarom dat deze activiteiten, ook al vallen zij buiten het RIZIV-kader, toch meegenomen worden in de berekening van het activiteitsvolume.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.