23 dec 2020 18:37

COVID-19: verlenging van de startbaanovereenkomsten in het federaal openbaar ambt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19.

Omzendbrief 682 van 27 mei 2020, die richtlijnen bevat in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, loopt ten einde tegen 31 december 2020. Een aantal departementen hebben gesignaleerd dat voor enkele functies waarin ze personeelsleden hebben met startbaanovereenkomsten die verlengd werden op basis van deze omzendbrief, ze omwille van de huidige situatie nog niet in een vervanging hebben kunnen voorzien voordat deze contracten ten einde lopen.

Om de continuïteit binnen de overheidsdiensten te waarborgen, bepaalt het ontwerp dus dat deze arbeidsovereenkomsten, de zogenaamde "startbaanovereenkomsten", waarbij jonge werknemers worden aangeworven die in de loop van 2020 de leeftijd van 26 jaar hebben bereikt of die leeftijd in 2021 zullen bereiken, in het kader van de coronavirus-gezondheidscrisis in aanmerking komen voor een verlenging van hun arbeidsovereenkomst. De verlenging wordt toegekend na een gunstige beoordeling en neemt de vorm aan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarvan de duur beperkt is tot maximaal de vooravond van de 27e verjaardag van de betrokken contractuele werknemer, zonder dat de algemene termijn van 31 december 2021 mag worden overschreden.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen.