15 jan 2021 17:24

COVID-19: verlenging van de termijnen voor de projecten voor risicogroepen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de termijn voor de verslaggeving en uitvoering van de projecten voor risicogroepen, ingevolge de COVID-19-crisis.

Tot en met 1 oktober 2019 konden paritaire (sub)comités een aanvraag indienen om in de periode 2020-2021 een bijkomend project te realiseren voor jongeren die tot risicogroepen behoren. De projecten gingen van start op 1 januari 2020 maar verlopen moeizaam. Door de coronapandemie en de maatregelen die werden getroffen konden heel wat geplande acties immers nog niet plaatsvinden. Tijdens de eerste coronagolf werd reeds beslist om drie maanden uitstel te verlenen voor het tussentijds verslag. 

Door de tweede coronagolf blijkt het reeds toegekende uitstel te beperkt te zijn. Daarom wordt in het ontwerp van koninklijk besluit ten eerste uitstel verleend tot en met 30 juni 2021 om het tussentijds verslag te bezorgen. Zo kunnen toch al meerdere acties uitgevoerd worden in de eerste periode van het project en kunnen de instellingen al verder recht openen op een deel van de middelen. Indien uit het tussentijds verslag immers blijkt dat er al 35% van het toegekend budget is benut, zal een tweede schijf van 40% van het budget worden toegekend. Ten tweede wordt de projectperiode ook met zes maanden verlengd. De projecten 2020-2021 zouden hierdoor op 30 juni 2022 eindigen in plaats van op 31 december 2021.

Het ontwerp omvat ook enkele technische wijzigingen. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, §3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen